Studia podyplomowe PDF Print E-mail
There are no translations available.

Zostań agentem celnym

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym 

Studia podyplomowe:  Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
Organizator:  Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj
Opiekuni programowi:  dr Izabella TYMIŃSKA, dr Jacek KUROWSKI [www. tsl4u.eu] 

Informacje szczegółowe: tel. 603440446  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Deregulacja zawodu AGENTA CELNEGO pozwala na uzyskanie licencji do wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu studiów podyplomowych w specjalności obsługa celna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie problematyki handlu zagranicznego, obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, transportu i spedycji międzynarodowej.

Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z obsługą celną podmiotów gospodarczych, organizowaniem procesów transportowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w handlu międzynarodowym. Studia zapewniają przygotowanie do pracy w dziedzinie zarządzania procesami obrotu towarowego UE - państwa trzecie. Absolwent może się ubiegać o zatrudnienie na stanowiskach menedżerów logistyki, jak również złożyć wniosek o wpis na listę AGENTÓW CELNYCH. Dostarczona wiedza umożliwia również podejmowanie prac badawczych z dziedziny logistyki systemów gospodarczych, transportu i spedycji oraz obsługi celnej handlu międzynarodowego.

Program modułowy:
Moduł 1. Unijne prawo celne obrotu towarowego z zagranicą – 30h

Moduł 2. Handel zagraniczny – wybrane zagadnienia – 15h

Moduł  3. Obsługa celna międzynarodowego łańcucha dostaw – 30h

Moduł 4. Spedycja – regulacje i dokumenty – 15h

Moduł 5. Specyfika gałęziowa w transporcie – aspekty technologiczne i prawne – 15h

Moduł 6. Transport -  wybrane technologie – 15h

Moduł 7. Wspólnotowa Taryfa Celna – 15h

Moduł 8. Zgłoszenia celne – 15h

Moduł 9. Uproszczenia celne w handlu zagranicznym – 15h

Moduł 10. Podatek akcyzowy – 15h

Czas trwania:  2 semestry (180 godz.), 8 zjazdów (październik - maj) i sesja na początku czerwca.
Zasady naboru: Studia dla osób posiadających wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach logistyka, zarządzanie lub ekonomia. Według kolejności zgłoszeń.
Termin zgłoszeń: do 30 września

Opłaty: według zarządzenia Rektora na rok akademicki 2017/18
opłata jednorazowa 3800 zł lub semestralnie 2 x 1920 zł, albo miesięcznie 8 x 495 zł.

Dodatkowe informacje: Studia prowadzone są w systemie zaocznym. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) po 4 razy w semestrze w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. 9. zjazd w czerwcu połączony z uroczystością zakończenia studiów.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Na podstawie tego świadectwa następuje wpis na listę agentów celnych w  Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie.

 

 

Zostań agentem celnym
Studia podyplomowe


Obsługa celna w transporcie międzynarodowym

WYMAGANE DOKUMENTY- PROCES REKRUTACJI

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest do 12 września 2017 wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów Akademii Sztuki Wojennej.   https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

Warunkiem zarejestrowania kandydata na studia jest:

 wypełnienie formularza zgłoszeniowego, i zamieszczenie aktualnego zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG,  zdjęcie do ELS (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).

 dokonanie opłaty rekrutacyjnej na wskazane konto bankowe.

Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj następujące dokumenty:

  dowód osobisty

  świadectwo dojrzałości / ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej

 aktualne, kolorowe zdjęcie w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242x301 pikseli i rozdzielczości
300 DPI (tzw. „zdjęcie legitymacyjne” lub "do dowodu tożsamości")

Sugerowane przeglądarki: Internet Explorer / Mozilla Firefox

W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej, wynoszącej 85 zł, można wskazać kierunki alternatywne w obrębie jednego Wydziału. Natomiast jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na kierunki w dwóch Wydziałach musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 170 zł. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej 12 września 2017.

W procesie rejestracji, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Numer subkonta jest dostępny po zalogowaniu się na konto kandydata kilka minut po zakończonej rejestracji. Rachunek jest aktywny tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na niego tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji ulega on likwidacji. Osoby przyjęte na studia opłacają czesne na inny indywidualny nr subkonta, który otrzymają po nadaniu nr albumu wraz z dostępem do Wirtualnej Uczelni.

Kandydatura zostanie rozpatrzona w procesie rekrutacji pod warunkiem dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów. Termin dostarczenia dokumentów 12-15 września 2017.

Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia podyplomowe może się odbywać na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. Treść i liczbę pytań ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna. Jeżeli nie przeprowadza się rozmów kwalifikacyjnych, o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data złożenia dokumentów kandydata.

Ogłoszenie wyników przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną 21 września 2017.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają następujące dokumenty:

 podanie – wzór (do pobrania) zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii,

 ankieta osobowa – wzór (do pobrania) zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii,

 świadectwo dojrzałości oraz jego kopia w celu poświadczenia przez uczelnię jej zgodności z oryginałem, w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą – kopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną notarialnie,

 dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych oraz jego kopię celem poświadczenia przez uczelnię jej zgodności z oryginałem, w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą – kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną notarialnie,

 potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego,

 1 fotografię formatu 35 x 45 mm na studiach licencjackich i magisterskich; na studiach podyplomowych – 2 fotografie w formacie 35 x 45 mm,

Opłaty za studia podyplomowe (PLN) za jeden rok akademicki i  terminy ich wnoszenia:


 Opłata jednorazowa - 3800 zł. do dnia: 20.10

Opłata semestralna - semestr zimowy 1920 zł. do dnia: 20.10 , semestr letni 1920 zł. do dnia: 05.03

Opłata miesięczna - 495 zł. semestr zimowy do dnia: 20.10 ; 05.11 ; 05.12 ; 05.01 , semestr letni do dnia: 05.03 ; 05.04 ; 05.05 ; 05.06

  

PRZYJĘCIA NA STUDIA:

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

budynek nr 94; od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15.00

Adres:

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

Wydział Zarządzania i Dowodzenia (budynek nr 94)

al. Gen. A. Chruściela 103

00-910 Warszawa

z dopiskiem REKRUTACJA   Obsługa celna w transporcie międzynarodowym”

Informacje o rekrutacji:

Studia podyplomowe – tel. 261 813 568    e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Polish (Poland)English (United Kingdom)
adlugi.info © 2009